Eyona Ukuhambelana Ukwahlukana noMfazi weVirgo: Yonke into ekufuneka uyazi

Ukwahlukana noMfazi weVirgo: Yonke into ekufuneka uyazi

Umfazi weVirgo uyaqhekeka

Ukuba ufuna ukwahlukana nebhinqa leVirgo kuya kufuneka uzame ukusondela kuye ekuqaleni kuba ukwahlukana kuya kuba buhlungu. Ngokukhawuleza xa eza kwenza uluvo malunga nokuba kutheni izinto ziphelile, izinto zingaqala ukuya phambili kwakhona.

I-Virgos akufuneki ibe sisiporho okanye ithunyelwe nje isicatshulwa sokuvalelisa. Bafuna ukunyaniseka kwaye ukuba isithandwa sabo asikhathali ukuthatha isiqingatha setyala lokwahlukana, yonke into iba lula xa ingxoxo iqala.Izinto eziphezulu ezi-5 zokwazi malunga nokwahlukana nomntu obhinqileyo oyi-Virgo:

  1. Usenokucela ithuba lesibini kodwa okwexeshana.
  2. Akayi kuyazi nyani into amakayenze ngeemvakalelo zakhe ukuze aziphathe kakuhle.
  3. Unokugxila ngakumbi kwizinto ezibonakalayo okanye nantoni na efuna ukwabelwana ngayo.
  4. Kuya kumthatha ixesha ukuba enze yonke into ukuze anikwe indawo.
  5. Kwixesha elizayo, usenokude abuze into awayenokuyenza ngcono.

Ngokukhawuleza xa umfazi weVirgo ethatha isigqibo sokuya kwenza i-makeover okanye athenge ubulungu obutsha bokuzivocavoca emva kokuqhekeka, omnye unokuqiniseka ukuba bakulungele ukuhamba nobomi babo. Aba bantu bemveli bayayazi indlela yokufunda kuyo yonke intsilelo eyenzekayo kubo, ke bakulungele ukuya ngaphaya kwayo nayiphi na into enokuthi ihambe gwenxa xa kufikwa kubudlelwane babo.

Ukwahlukana njani nomfazi weVirgo

Umfazi waseVirgo uyaziwa ngokuhlalutya yonke imeko engqondweni yakhe kwaye acinge ngazo zonke izizathu zokuba kutheni kufuneka ahlukane nendoda, kwakude kudala ngaphambi kokuba igqibe ukwenza into efanayo.Umahluko kuphela phakathi kwakhe kwaye mhlawumbi nabafazi abanengqiqo kukuba iVirgo eyodwa ayikhathali ukubonakalisa ukungonwabi kwayo, ngokukhawuleza nje ukuziva ngolu hlobo.

Umcimbi apha kukuba uhlala egweba, ke umntu wakhe wakudala unokucinga ukuba ekugqibeleni wasinda ekugxekeni nasekugxekeni, imicimbi ebonakala isiba mandundu xa uqhawulo-mtshato lusemnyango.

Ke ngoko, abantu abanolwazelelelo ngakumbi kufuneka bakuphephe ukuba nale ntombazana, kodwa ukuba kunokwenzeka ukuba babe kunye naye kwaye balinde izinto kubudlelwane babo ukuba zibengcono, kufanelekile ukuba bakulungele ukujongana nesigwebo sabo okanye izinto zabo ukuba ziphoswe ngaphandle kwefestile ziye zamcaphukisa.Umfazi waseVirgo udume ngokwenza oku kumaqabane akhe xa eziva engcatshiwe. Nangona kunjalo, ukwahlukana akunakucaphukisa okanye kumkhathaze kangako kuba kuya kubonakala kuye kuphela ukuba unethuba elitsha lokuzihlalutya kunye nokufumanisa ukuba angafunda ntoni kulo.

Lo mfazi ukrelekrele kakhulu kwaye unobuchule, ke ngekhe abe nesithukuthezi yedwa okanye woyike ukwahlukana.

Ujonge ekusombululeni iingxaki zakhe nasekwenzeni ubomi bakhe bube ngcono, nokuba oku kubandakanya ukujongana neqabane okanye hayi.

Kusenokwenzeka ukuba iqabane lakhe liza kuba neemvakalelo kuba mhlawumbi wayelilitye lakhe kunye nomntu othembekileyo ebomini bakhe, ndingasathethi ke ngomntu awabelana naye ngayo yonke into.

Ngelixa mhlawumbi ethathe ixesha ukwenza isigqibo sokwahlukana, akufuneki azithandabuze kwaye asihloniphe, nokuba uziva elilolo okanye emlahlekile kakhulu ekuqaleni.

Kufuneka athembeke kuba uyakuxabisa ngokwenene oku, kungasathethi ke ukuba kuya kuba lula kakhulu kubo bobabini ukuba baqhubeke.

Ngumbono olungileyo ukumxelela ukuba ubudlelwane abusasebenzi kuba uya kuvuma kakhulu, enze isigqibo sokwahlukana.

Kuya kufuneka axelelwe ukuba akekho umntu omangalisayo kunaye kuba uneempawu ezintle kwaye abantu baya kuhlala bemxabisa.

Indoda ezama ukwahlukana nebhinqa leVirgo nayo kufuneka ixelele abanye ukuba bayakuxabisa oko kufuneka bakunike yona kuba le yintetho eyenzelwe ukugcina izinto zilunge kule meko.

Indlela yokumenza ashiye ikukuba iqabane lakhe libe buthuntu ngokwasengqondweni njengoko ethanda nje ukuthetha ngezopolitiko, iindawo ezahlukeneyo zokuya kunye nokuba kwenzeka ntoni emhlabeni. Indoda ebonakala isisimumu ayizukunyamezelwa ecaleni kwayo ixesha elide.

Eli nenekazi kufuneka likhuthazwe ngengqondo ngalo lonke ixesha, ke indoda engakwaziyo ukuba nencoko ehlakaniphileyo iyakuphuma ebomini bayo kungekudala. Xa exelelwa ukuba angaphindi asebenze nzima kwaye achithe ixesha elininzi nendoda yakhe, uyacaphuka kuba umsebenzi wakhe ubaluleke kakhulu kuye, ungasathethi ke ngokuba uthanda umceli mngeni kwaye uthatha inxaxheba kwiiprojekthi ezintsha.

Umlingane osweleyo angenza ukuba umfazi weVirgo azive esongelwa xa kufikwa kwimpumelelo yakhe yobungcali. Ngapha koko, akakuthandi ukungacacanga kunye nemfihlakalo.

Okukhona isithandwa sakhe okanye umyeni wakhe ezama ukumfihlela izinto, kokukhona uya kuqala ukungamthembi. Uxabisa ukunyaniseka nokuthembela kuphela, ke umoya wemfihlakalo uya kumenza akrokre kwaye acinge ngokwahlukana.

Xa uthandana, uyazi indlela yokunciphisa ilahleko zakhe ngendlela efanelekileyo, kodwa ukuba uthe watyala ixesha elininzi kunye nemizamo kubudlelwane, uya kufuna ukululwela olo nxibelelwano.

umhlaza oyindoda kunye nomfazi wegemini

Xa uhamba ngokwahlukana nendoda yakhe, umfazi waseVirgo unokukhathazeka ngakumbi malunga nendlela imeko yonke eya kulichaphazela ngayo iqela labahlobo bakhe, oko kuthetha ukuba uya kuyiphepha idrama kangangoko, nokuba kunokuba nzima kangakanani kuye.

Eli nenekazi lifuna ubulungisa, ngoko ke ex yayo akufuneki ityala kuye ngenxa yokwahlukana. Yonke into ifuna ukuba icace kwaye ingakumbi ngokufanelekileyo. Xa efuna ukuhamba ngeendlela ezahlukileyo nendoda, uya kuyenza imnqweno yakhe icace gca ngokuthetha ngezicwangciso zakhe ezahlukeneyo, abantu anokuba nabo okanye ahlukane nabo.

Njengokuba kunjalo, xa eli gama lisenzeka kwisigama sakhe, wonke umntu unokuqiniseka ukuba uyalilungiselela.

Umfazi weVirgo uluphatha njani ulwahlulo?

Unokuba nobunzima ekusingatheni ukwahlukana okunzima kuba kunzima kuye ukuba azive iimvakalelo ezithile kwaye azivumele ukuba zilawulwe ziimvakalelo.

Kungenzeka ukuba akhangele isizathu esivakalayo sokuba kutheni ubudlelwane bakhe buphelile. Ukuba ayifumaneki, eli nenekazi liya kuqhubeka nokudideka kwaye likhangele inkcazo de liyifumane.

Ke xa kuziwa koku, kunokuthiwa unengxaki ethile yokufumana i-ex. Kwelinye icala, xa esazi ukuba kutheni ubudlelwane bakhe buphelile, akukho mntu unengqiqo kwaye ubumbekile kuneli nenekazi.

Akayi kubuza nawuphi na umbuzo okanye azame ukufumana inkcazo kuba zonke iimpendulo ziya kuba sentloko yakhe.

Le yimeko apho azakuhamba ngokukhawuleza okukhulu, nokuba angangangeni ezingalweni zendoda elandelayo aza kudibana nayo. Akafani nale yakhe njengoko indalo yakhe igcinwe, oko kuthetha ukuba kumthatha ixesha ukuvula phambi komntu omtsha.

Ngaphezu koku, unomonde ngokwaneleyo kwaye akanangxaki ukuba angatshatanga de kufike umntu ofanelekileyo ebomini bakhe.

Ngokuqinisekileyo, angothuka kwaye enzakaliswe ngokunzulu emva kokwahlukana, ungasathethi ke ukuba kuya kumthatha ixesha ukucinga ngento eyenzekileyo kunye nokuba unxibelelwano kufuneka luphathwe njani ukuqala kumzuzu wokwahlukana.

Ngokuya uthando luhamba, abafazi baseVirgo bahlala besenza konke okusemandleni ukuzikhusela, oko kuthetha ukuba bathatha ixesha labo ukuthembela emntwini kwaye bavule phambi kokuba babandakanyeke nomntu, kanti ukuba ukwahlukana kukumakhadi, kubonakala ngathi ukungabinangxaki yokwenyani.

Aba bantu badinga amaqabane abo ukuba enze ulungelelwaniso kwaye abaqonde ngokupheleleyo, ke abo bangakwaziyo ukwenza zonke ezi zinto abayi kuba ecaleni kwabo ixesha elide.

Xa bengathandwa ngendlela abafuna ukuthandwa ngayo, iiVirgos zinokuziqhelisa kumaqabane abo kwaye zingabuyeli kwiimvakalelo ezingcono.

Ukuthandana nokuba neenjongo ezintle ngothando, bakwanazo neziphene malunga nokuthandana kuba banokuba namathandabuzo kunye nexhala ngenxa yokulindeleka kwabo kakhulu.

Xa bengasenathemba kubudlelwane babo, bangaqala ukuhlalutya apho izinto zihamba khona, ngokwazisa amaqabane abo ngento abayenzayo okanye mhlawumbi hayi.

Ngenxa yokuba bafuna ukunqanda ungquzulwano kangangoko kunokwenzeka, aba bantu bomhlaba bangabomhlaba ngamanye amaxesha bakhetha ukushiya ubudlelwane bengakhange baxoxe nganto neqabane labo.

Ukuba kufuneka bathethe ngezinto, bayaxolisa kakhulu kwaye banqwenela ukuphepha impikiswano, oko kuthetha ukuba abanangxaki yokuthatha uxanduva lonke kwaye bathi ukwahlukana kwenzeka ngenxa yabo nabo kuphela.

Nangona kunjalo, xa bethathwe ngokungalindelekanga ngokwahlukana, banokufumana kunzima kakhulu ukuyeka iqabane labo.

Kulula ukuqaphela xa aba bemi besizwe belahliwe kuba besebenzisa iimpikiswano ezininzi ukuxhasa isigwebo sokuba bonke ubudlelwane babo bangaphambili babugqibelele.

Kubalulekile ukuba babazi ubunyani bokunxibelelana kwezothando, hayi ukuba ingaba intsebenziswano inokuba yintoni.

I-Virgos ayikhathali nokuba ayitshatanga okanye hayi kuba ubudlelwane budinga iinzame ezininzi, ke banokuziva bonwabile ngaphandle kokuba umntu alele ebhedini yabo.

Ngelixa libonakalayo emva koqhawulo-mtshato, uphawu lwabo lubenza ukuba bangakhathaleli kangako ngeli xesha. Bangaba kunye nomntu kangangeminyaka engama-20 kwaye ingqondo yabo isenamabala amaninzi angakhange achukunyiswe nguloo mntu.

Ngapha koko, iimvakalelo ezinje ngomsindo ococekileyo, uvuyo kunye nosizi azikhe zibonakalise zongamela. Xa besaphuka, iiVirgos ziba ngongathembeki, ngoko ke kusenokwenzeka kakhulu ukuba abo bakhawuleza babe lixesha elifanayo ukuqala kokubona isimo sabo sengqondo.


Phonononga ngakumbi

Umfazi weVirgo othandweni: Ngaba uyalingana?

uphawu lwe-zodiac lwango-Agasti 10

Ngaba abafazi beVirgo banomona kwaye banako?

IVirgo Eyona Nto ifanelekileyo: Ngowuphi ahambelana kakhulu naye?

Ukuhambelana kwabafazi beVirgo ethandweni

Iimpawu zeVirgo, Iimpawu eziLungileyo nezingalunganga

Iimpawu zobudlelwane beVirgo kunye neengcebiso zothando

UDenise ePatreon

Amanqaku Umdla